Przetargi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach umieszczane są także

w Biuletynie Informacji Publicznej


2017

Zamówienia publiczne:

1. Sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach- postępowanie zakończone

 


 

2016

Zamówienia publiczne:

1. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"- postępowanie zakończone

2. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego"- postępowanie unieważnione

3. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego" II- postępowanie zakończone

 

Przetargi inne:

1. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- I przeterg ustny- zakończone, nierozstrzygnięte

2. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- II przetarg ustny- zakończone, nierozstrzygnięte

3. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- III przetarg ustny- zakończone, nierozstrzygnięte

4. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- IV przetarg ustny- zakończone

5. Sprzedaż ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- V przetarg ustny-zakończone


 

2015

Zamówienia publiczne:

1. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego- postępowanie unieważnione

2.Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego- postępowanie zakończone

3. <![endif]-->Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej-postępowanie zakończone

4. Zakup energii elektrycznej do 80 obiektów- postępowanie zakończone

 

Przetargi inne:

1. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- zakończone, nierozstrzygnięte.

2. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- II przetarg ustny-zakończone, nierozstrzygnięte

3. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- III przetarg ustny-zakończone, nierozstrzygnięte

4. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- IV przetarg ustny- zakończone, nierozstrzygnięte.


 

2014

Zamówienia publiczne:

1. Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież - sztuk 31- postępowanie zakończone

2.Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej- postępowanie zakończone

3.Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej- postępowanie unieważnione

4. Sprzedaż paliw płynnych w latach 2014-2017- postępowanie zakończone

5. Przebudowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Kościuszki w Trzebieży- postępowanie zakończone

Przetargi inne:

1. Sprzedaż samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)- zakończone


 

2013

Zamówienia publiczne:

1. Zakup energii elektrycznej do 80 obiektów- postępowanie zakończone

2. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze skrzynią załadunkową- postępowanie unieważnione

3. Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze skrzynią załadunkową- postępowanie zakończone

 Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/424 13 10, fax. 91/317 00 15
  ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH  W LATACH 2017-2020”

Nr postępowania przetargowego TT /01/2017

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w latach 2017 – 2020 w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Kod CPV – 09132100-4, 091341100-8.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
         1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:   
                1) nie podlegają wykluczeniu;
                2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
                3)  nie podlegają wykluczeniu z   postępowania w okolicznościach, o których mowa w:
                     - art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp;
                     - art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp;
                4) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
                    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów     Zamawiający wymaga koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),
                    - sytuacji ekonomicznej  lub  finansowej –  Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, tj. wykonawcy,  którzy posiadają  polisę OC wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie  warunków ubezpieczenia i dowód opłaty składki należnej z tytułu polisy OC. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż 600.000,00 zł.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

rodzaj kryterium Waga
1   Stały upust procentowy na olej napędowy (letni i zimowy) ON w stosunku do ceny na dystyrybutorze 90 %
2   Stały upust procentowy na etylinę E-95 i E-98 w stusunku do ceny na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa 10 %

11. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 08.03.2017 r. do godz. 10.00.

12. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.03.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).

13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

14. Termin wykonania zamówienia – rok 2017 – 2020

15. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego jest p. Janusz Zdziebło tel.: 91/ 42 41 313        fax.: 91/ 31700 15.


Police, dnia 28.02.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 6.03.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 03.03.2017 r.

Odpowiedzi na zapytania z dn. 02.03.2017 r.

 

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

 


P.ostępowanie zakończone

 Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/15 Dyrektora Zakładu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży ciągnika roliczego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy:
• Numer rejestracyjny: SZB 661C
• Marka pojazdu: URSUS
• model pojazdu: C 355
• rok produkcji: 1975
• rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 3120 cm3
• moc silnika: 33 kW
• masa własna: 1675 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 2200 kg
• wskazania licznika: 5926 mtg
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 1 osobowa
• kolor nadwozia: czerwony i zielony
• badanie techniczne do:
28.04.2017

ubezpieczenie do: 31.12.2016
• nr nadwozia: 170521


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 11 000 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 18 października 2016 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 18 października 2016 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
Police, 03.10.2016 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy


 

Postępowanie zakończone

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-313

fax. (91)317-00-15

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach”

 

Nr postępowania przetargowego:ZWiK /03/ 2016

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349.
 • Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 • Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
  • Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :

 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wykonawczego na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzgodnienie go z Zamawiającym,

b) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

c) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych w terenie objętym inwestycją,

d) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowęwe właściwej jednostce administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,

f) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

g) wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

h) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy infrastruktury.

 

W zakresie wykonania robót budowlanych:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 238 m,

zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników,

zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami,

usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac,

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w projekcie umowy.

 • Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):

Grupa robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 Usługi inżynieryjne

 

Klasa robót:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Kategoria robót:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

 • Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 12 SIWZ
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto:


  • spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich:

- 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
- 3 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług projektowych stanowiącym przedmiot zamówienia,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ)

Wykaz robót podobnych ( wg zał. nr 4.1 do SIWZ)

Wykaz usług podobnych ( wg zał. nr 4.2 do SIWZ)

 

Wykaz osób ( wg zał. nr 4.3 do SIWZ)

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
  • W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 7SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących dokumentów:
  • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąca przed upływem terminu składania ofert.
  • dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
  • wykazu wykonanych:
  • - w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
  • - w ciągu ostatnich trzech lat usług projektowych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
  • polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości5500,00zł(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) do dnia11.08.2016 r. do godziny 12.00. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w punkcie 21 SIWZ.
 • Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 95%, gwarancja - 5%

 

Sposób oceny:

 

Cena - 95%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 95 %

cena oferty ocenianej

 

Okres gwarancji - 5 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji”:

Za przedłużenie okresu gwarancji Wykonawcy zostanąprzyznane punkty w następujący sposób:

a) okres gwarancji na przedmiot umowyw minimalnym wymiarzewymaganym w SIWZ, tj. w wymiarze 36 miesięcy – 0 pkt
b) Maksymalny okres gwarancji tj. w wymiarze 48 miesięcy – 5 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 48miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 48 miesięcy czyli maksymalny zgodny zżądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Jeżeli w postępowaniu Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od pierwotnie złożonych ofert.

 

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 lub art. 134.
 • Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (I piętro pokój nr 206). Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wPolicach ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police do dnia 11.08.2016 r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.08.2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 • Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 • Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2016 r.
 • Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego Pan Janusz Zdziebło, tel. 91 424 13 13, fax.: 91/317 00 15.

 

Police, dnia 26.07.2016r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - umowa

Załączniki od nr 2, do nr 6

Załacznik nr 7 Program Funkcjonalno Użytkowy PFU

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Załącznik nr 4 do PFU

Załącznik nr 5 do PFU


 

Postępowanie unieważnione


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-313

fax. (91)317-00-15

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach”

 

Nr postępowania przetargowego: ZWiK /02/ 2016

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349.
 • Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 • Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
  • Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :

 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wykonawczego na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzgodnienie go z Zamawiającym,

b) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

c) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych w terenie objętym inwestycją,

d) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowęwe właściwej jednostce administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,

f) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

g) wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

h) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy infrastruktury.

 

W zakresie wykonania robót budowlanych:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 238 m,

zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników,

zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami,

usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac,

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w projekcie umowy.

 • Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):

Grupa robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 Usługi inżynieryjne

 

Klasa robót:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Kategoria robót:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

 • Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 12 SIWZ
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto:


  • spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich:

- 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
- 3 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług projektowych stanowiącym przedmiot zamówienia,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ)

Wykaz robót podobnych ( wg zał. nr 4.1 do SIWZ)

Wykaz usług podobnych ( wg zał. nr 4.2 do SIWZ)

 

Wykaz osób ( wg zał. nr 4.3 do SIWZ)

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
  • W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących dokumentów:
  • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąca przed upływem terminu składania ofert.
  • dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
  • wykazu wykonanych:
  • - w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
  • - w ciągu ostatnich trzech lat usług projektowych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
  • polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5500,00 (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) do dnia 25.07.2016 r. do godziny 12.00. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w punkcie 21 SIWZ.
 • Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 95%, gwarancja - 5%

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Sposób oceny:

 

Cena - 95%

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 95 %

cena oferty ocenianej

 

Okres gwarancji - 5 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Okres gwarancji”:

Za przedłużenie okresu gwarancji Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

a) okres gwarancji na przedmiot umowy w minimalnym wymiarze wymaganym w SIWZ, tj. w wymiarze 36 miesięcy – 0 pkt
b) Maksymalny okres gwarancji tj. w wymiarze 48 miesięcy – 5 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru robót, do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” zostanie przyjęty okres 48 miesięcy czyli maksymalny zgodny z żądaniem i możliwościami Zamawiającego.

Jeżeli w postępowaniu Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, Zamawiający wzywa wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być mniej korzystne od pierwotnie złożonych ofert.

 

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 lub art. 134.
 • Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (I piętro pokój nr 206). Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police do dnia 25.07.2016 r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.07.2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 • Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 • Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2016 r.
 • Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego Pan Janusz Zdziebło, tel. 91 424 13 13, fax.: 91/317 00 15.


Police, dnia 07.07.2016r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - umowa

Załączniki od nr 2, do nr 6

Załacznik nr 7 Program Funkcjonalno Użytkowy PFU

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Załącznik nr 4 do PFU

Załącznik nr 5 do PFU

 


Postępowanie zakończone


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

tel. (91)42-41-310, (91)42-41-313

fax. (91)317-00-15

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach”

 

Nr postępowania przetargowego: ZWiK /01/ 2016

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349.
 • Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
 • Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 • Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa sieci sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków w Policach"
  • Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :

 

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej:

a) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego wykonawczego na potrzeby uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i uzgodnienie go z Zamawiającym,

b) wykonanie badań i ekspertyz na potrzeby dokumentacji budowlanej i wykonawczej,

c) uzyskanie opinii o warunkach gruntowo – wodnych w terenie objętym inwestycją,

d) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowęwe właściwej jednostce administracji lokalnej i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) opracowanie dokumentacji wykonawczej i uzgodnienie jej z Zamawiającym,

f) opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,

g) wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

h) uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz przyszłej budowy infrastruktury.

 

W zakresie wykonania robót budowlanych:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości około 354 m,

zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników,

zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami,

usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac,

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również opracowanie dokumentacji odbiorowej określonej w projekcie umowy.

 • Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):

Grupa robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71300000-1 Usługi inżynieryjne

 

Klasa robót:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Kategoria robót:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

 • Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 12 SIWZ
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
  • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ponadto:


  • spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
  • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
  • wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich:

- 5 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
- 3 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością usług projektowych stanowiącym przedmiot zamówienia,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ)

Wykaz robót podobnych ( wg zał. nr 4.1 do SIWZ)

Wykaz usług podobnych ( wg zał. nr 4.2 do SIWZ)

 • Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
  • W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących dokumentów:
  • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
  • aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąca przed upływem terminu składania ofert.
  • dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
  • wykazu wykonanych:
  • - w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
  • - w ciągu ostatnich trzech lat usług projektowych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,
  • polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.

 • Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 6500,00 zł (słownie: szesć tysięcy pięćset złotych) do dnia 13.07.2016 r. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w punkcie 21 SIWZ.
 • Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 95%, gwarancja - 5%
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 • Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 lub art. 134.
 • Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (I piętro pokój nr 206). Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police do dnia 13.07.2016 r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.07.2016 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 • Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 • Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2016 r.
 • Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego Pan Janusz Zdziebło, tel. 91 424 13 13, fax.: 91/317 00 15.

Police, 28.06.2016r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Modyfikacja SIWZ i odpowiedzi na zapytania z dn. 06.07.2016 r.

Załącznik nr 4.3

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załączniki nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 Program Funkcjonalno Użytkowy PFU

Załącznik nr 1 do PFU
Załącznik nr 2 do PFU
Załącznik nr 3 do PFU
Załącznik nr 4 do PFU
Załącznik nr 5 do PFU

 


 

 


Postępowanie zakończone

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/15 Dyrektora Zakładu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży ciągnika roliczego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy:
• Numer rejestracyjny: SZB 661C
• Marka pojazdu: URSUS
• model pojazdu: C 355
• rok produkcji: 1975
• rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 3120 cm3
• moc silnika: 33 kW
• masa własna: 1675 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 2200 kg
• wskazania licznika: 5926 mtg
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 1 osobowa
• kolor nadwozia: czerwony i zielony
• badanie techniczne do:
28.04.2017

ubezpieczenie do: 31.12.2016
• nr nadwozia: 170521


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 14 000 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 14 czerwca 2016 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 14 czerwca 2016 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
Police, 23.05.2016 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy


 

Postępowanie zakończone

 
Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/15 Dyrektora Zakładu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży ciągnika roliczego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy:
• Numer rejestracyjny: SZB 661C
• Marka pojazdu: URSUS
• model pojazdu: C 355
• rok produkcji: 1975
• rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 3120 cm3
• moc silnika: 33 kW
• masa własna: 1675 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 2200 kg
• wskazania licznika: 5926 mtg
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 1 osobowa
• kolor nadwozia: czerwony i zielony
• badanie techniczne do:
28.04.2017

ubezpieczenie do: 31.12.2016
• nr nadwozia: 170521


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 14 000 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 3 marca 2016 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 3 marca 2016 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
Police, 18.02.2016 r.
 

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy

 


 
 

Postępowanie zakończone

 

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/15 Dyrektora Zakładu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży ciągnika roliczego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy:
• Numer rejestracyjny: SZB 661C
• Marka pojazdu: URSUS
• model pojazdu: C 355
• rok produkcji: 1975
• rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 3120 cm3
• moc silnika: 33 kW
• masa własna: 1675 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 2200 kg
• wskazania licznika: 5926 mtg
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 1 osobowa
• kolor nadwozia: czerwony i zielony
• badanie techniczne do:
28.04.2017

ubezpieczenie do: 31.12.2016
• nr nadwozia: 170521


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 14 000 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 15 lutego 2016 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 15 lutego 2016 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

  Police, 1.02.2016 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy


 
 
Postępowanie zakończone

 

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży ciągnika rolniczego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 30/15 Dyrektora Zakładu z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży ciągnika roliczego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy:
• Numer rejestracyjny: SZB 661C
• Marka pojazdu: URSUS
• model pojazdu: C 355
• rok produkcji: 1975
• rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 3120 cm3
• moc silnika: 33 kW
• masa własna: 1675 kg
• dopuszczalna masa całkowita: 2200 kg
• wskazania licznika: 5926 mtg
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa / manualna
• rodzaj kabiny: 1 osobowa
• kolor nadwozia: czerwony i zielony
• badanie techniczne do:
28.04.2017

ubezpieczenie do: 31.12.2016
• nr nadwozia: 170521


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 14 000 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 25 stycznia 2016 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 25 stycznia 2016 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1 regulaminu).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

  Police, 15.01.2016 r.

Regulamin


 

Postępowanie zakończone:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,

tel. (91)42-41-310,(91)42-41-318,

fax. (91)317-00-15

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej do 80 obiektów.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE


 

 

Nr postepowania przetargowego: TT-2/Z/09/2015

1. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.), ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. – w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

2. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl ,

Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3. Przekazanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych portalu internetowego Urzędu.

3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

5. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa

6. Rodzaj zamówienia: zakup energii elektrycznej do 80 obiektów ZWiK Police – o szacunkowej wielkości zużycia –3.433.938 kWh. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV): 09300000-2, 09000000-3 Energia elektryczna

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

8. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: cena ofertowa – 100%

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty w rozdz. XIV SIWZ od pkt 1 do pkt 21

 

 

10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy;

b) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie wykonywania umowy;

c) posiadają zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy; określone w ust. 1 musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy. Oceny spełnienia warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie „spełnia nie spełnia”.

11. Wykonawca przystępując do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 21 900 zł do dnia 30.10.2015 r. do godz. 11:00. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdz. XII. SIWZ od pkt 1 do pkt 9.

12. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (pokój nr 206) do dnia 30.10.2015r. do godz. 11:00.

 

 

13. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach (pokój nr 307).

14. Termin wykonania zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

16. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę o treści załączonej do SIWZ po wyborze wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Spółka z o.o. Poznań (OSD) na czas nieokreślony. Układy pomiarowo- rozliczeniowe spełniają wymogi (TPA) Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

17. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

18. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

19. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

20. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.

21. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia – Wiesław Złotucha, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00 tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318, fax 91 317- 00- 15,

- w sprawach formalno-prawnych – Jarosław Zieliński, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00, tel. 91 42-41-316, fax 91 317-00-15

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o zmiane terminu składania, terminu otwarcia ofert i wniesienia wadium

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Załącznik nr 6

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONEPostępowanie zakończone


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,

tel. (91)42-41-310,(91)42-41-313,

fax. (91)317-00-15

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:
„Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej”


Nr postępowania przetargowego: ZWiK /02/ 2015


1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047 i 1473 z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915,1146 i 1232 oraz 2015r. poz. 349.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
5. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
6. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
7. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
8. Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej wg wykazu opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ
8.1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :
1) roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe,
2) roboty ziemne wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów,
3) ułożenie rurociągów kanalizacyjnych o średnicy 160 mm z rur PVC - U ze ścianką litą i jednorodną o sztywności obwodowej minimum SN = 8kN/m2, SDR34 łączonych wg rozwiązań systemowych na uszczelki osadzane fabrycznie,
4) montaż kompletnych studni rewizyjnych rozdzielczych (na zmianie kierunku) z PVC o średnicy 400 mm z szczelnymi włazami żeliwnymi,
5) wykonanie zabezpieczenia z rur ochronnych w miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami,
6) wykonanie przepięcia istniejących instalacji kanalizacyjnych przy budynkach do wykonanego przyłącza,
7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uporządkowanie terenu,
9. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
10.Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 12 SIWZ.
11.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ponadto:
- spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
- profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
- wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat od wszczęciapostępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotomstanowiącym przedmiot zamówienia,
12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ)
- Wykaz robót podobnych ( wg zał. nr 4 do SIWZ)
13. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących dokumentów:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąca przed upływem terminu składania ofert.
d. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
e. wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
f. polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
14. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 16.10.2015 r. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w punkcie 19 SIWZ.
15. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
16. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 95% , gwarancja - 5%
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
18. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
19. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
21. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 lub art. 134.
22. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
23. Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (I piętro pokój nr 206). Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police do dnia 16.10.2015 r. do godz. 12.00.
24. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.10.2015r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
25. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
26. Termin wykonania zamówienia – do 07.12.2015 r.
27. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego Pan Janusz Zdziebło, tel. 91 424 13 13, fax.: 91/ 317 00 15.


Police, dnia 02.10.2015r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1. Umowa

Załączniki nr 2-6 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dokumentacja projektowa

Część rysunkowa

Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnanych (1)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnanych (2)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowalnanych (3)

 


Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,
tel. (91)42-41-310,(91)42-41-313, fax. (91)317-00-15
 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO”
Nr postępowania przetargowego:TT- /01/2015
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl orazwww.bip.police.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika w zakresie określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wartość zamówienia – nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
  Wspólny słownik zamówień CPV: 16.71.00.00 -5, ciągniki rolnicze pedałowe.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
  1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącegozałącznik nr 2 do SIWZ.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
  2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji odziałalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć także:
  Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawcówskładających ofertę wspólną.
 6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  -Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy dostawy ciągników o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto każdy.
  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentówzłożonych przez wykonawcę na zasadzie: spełnia / nie spełnia.

7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa brutto – 90%., okres gwarancji – 10 %
14. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 18.09. 2015 r. do godz. 11.30
15. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 18.09. 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
17. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy
18. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego

p. Janusz Zdziebło tel.: 91/ 42 41 313, fax.: 91/ 31700 15.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 
 
 
 
 

 

 

Postępowanie unieważnione

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,
tel. (91)42-41-310,(91)42-41-313, fax. (91)317-00-15
 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO”
Nr postępowania przetargowego: TT- /01/2015
 
 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika w zakresie określonym w załączniku nr 6 do SIWZ. Wartość zamówienia – nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
  Wspólny słownik zamówień CPV: 16.71.00.00 -5, ciągniki rolnicze pedałowe
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych
 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
  1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
  2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć także listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
  W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
 6. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  -Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną główną dostawę. Za dostawę główną zamawiający uzna: dostarczenie co najmniej dwóch ciągników rolniczych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każdy.
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
  - zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
  Ocena spełnienia warunków w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie: spełnia / nie spełnia.
 7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 10. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa brutto – 90%., okres gwarancji – 10 %
 14. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach, 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 03.08. 2015 r. do godz. 11.30.
 15. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 03.08. 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 16. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 17. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od dnia podpisania umowy.
 18. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego p. Janusz Zdziebło tel.: 91/ 42 41 313, fax.: 91/ 31700 15.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- 12.08.2015 r.

 
 
 
 
 
 

 

Zakończone

IV ustny przetarg nieograniczony (aukcja)

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).
 


Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/15 Dyrektora Zakładu z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki KIA:
• Numer rejestracyjny: ZPL K114
• Marka pojazdu: KIA
• model pojazdu: Pregio-6 VAN
• rok produkcji: 2001
• rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 2665 cm3
• moc silnika: 60 kW
• dop. masa całkowita: 3090 kg
• dopuszczalna ładowność: 1300 kg
• wskazania licznika: 223 600 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa na bliźniakach / manualna
• rodzaj kabiny: 6 osobowa
• kolor nadwozia: srebrny
• badanie techniczne do:
14.01.2016

ubezpieczenie do: 31.12.2015
• nr VIN: KNETB28122K075460


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 1 000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 28 kwietnia 2015 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 12 maja 2015 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

Police, 5 maja 2015 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy

 


Zakończone

III ustny przetarg nieograniczony (aukcja)
Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/15 Dyrektora Zakładu z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki KIA:
• Numer rejestracyjny: ZPL K114
• Marka pojazdu: KIA
• model pojazdu: Pregio-6 VAN
• rok produkcji: 2001
• rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 2665 cm3
• moc silnika: 60 kW
• dop. masa całkowita: 3090 kg
• dopuszczalna ładowność: 1300 kg
• wskazania licznika: 223 600 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa na bliźniakach / manualna
• rodzaj kabiny: 6 osobowa
• kolor nadwozia: srebrny
• badanie techniczne do:
14.01.2016

ubezpieczenie do: 31.12.2015
• nr VIN: KNETB28122K075460


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 28 kwietnia 2015 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 28 kwietnia 2015 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

Police, 10 kwietnia 2015 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy

 


Zakończone

 

II ustny przetarg nieograniczony (aukcja)
Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/15 Dyrektora Zakładu z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki KIA:
• Numer rejestracyjny: ZPL K114
• Marka pojazdu: KIA
• model pojazdu: Pregio-6 VAN
• rok produkcji: 2001
• rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 2665 cm3
• moc silnika: 60 kW
• dop. masa całkowita: 3090 kg
• dopuszczalna ładowność: 1300 kg
• wskazania licznika: 223 600 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa na bliźniakach / manualna
• rodzaj kabiny: 6 osobowa
• kolor nadwozia: srebrny
• badanie techniczne do:
14.01.2016

ubezpieczenie do: 31.12.2015
• nr VIN: KNETB28122K075460


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 8 kwietnia 2015 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 8 kwietnia 2015 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

  Police, 30.03.2015 r.

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy


 

Zakończone:

 

Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 9/15 Dyrektora Zakładu z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki KIA:
• Numer rejestracyjny: ZPL K114
• Marka pojazdu: KIA
• model pojazdu: Pregio-6 VAN
• rok produkcji: 2001
• rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 2665 cm3
• moc silnika: 60 kW
• dop. masa całkowita: 3090 kg
• dopuszczalna ładowność: 1300 kg
• wskazania licznika: 223 600 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów: 2 / oś tylna napędowa na bliźniakach / manualna
• rodzaj kabiny: 6 osobowa
• kolor nadwozia: srebrny
• badanie techniczne do:
14.01.2016

ubezpieczenie do: 31.12.2015
• nr VIN: KNETB28122K075460


Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 26 marca 2015 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 26 marca 2015 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

  Police, 17.03.2015 r.

Regulamin


 
 
 
Ogłoszenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
o sprzedaży samochodu ciężarowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (aukcji).


Zgodnie z zarządzeniem Nr 22/14 Dyrektora Zakładu z dnia 4 września 2014 r. w sprawie sprzedaży samochodu ciężarowego, stanowiącego własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach i powołaniu komisji przetargowej.

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Grzybowa 50
72-010 Police, tel.: 91 424 13 10-11, fax.: 91 317 00 15

2. Rodzaj i typ sprzedawanego środka trwałego:

• Przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy marki KIA:
• Numer rejestracyjny: ZPL F513
• Marka pojazdu: KIA
• model pojazdu: K2700
• rok produkcji: 2000
• rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
• rodzaj silnika: diesel
• pojemność silnika: 2665 cm3
• moc silnika: 59 kW
• dop. masa całkowita: 2800 kg
• dopuszczalna ładowność: 1210 kg
• wskazania licznika: 180 080 km
• liczba osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów 2 / oś tylna napędowa na bliźniakach / manualna
• rodzaj kabiny 3 osobowa
• kolor nadwozia: niebieski
• wyposażenie: hak
• badanie techniczne do: 28.01.2015
• ubezpieczenie do: 31.12.2014

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w Policach przy ul. Dębowej 2 po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panem Krzysztofem Różańskim, tel. kom. +48 726 100 145.

3. Cena wywoławcza:

 1. Cena wywoławcza samochodu 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące)

4. Wadium:

 1. Wysokość wadium 5% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść gotówką w terminie do 23.09.2014 roku do godz. 11.30 w kasie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 (parter budynku).
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik, który wygrał, uchylił się od zawarcia umowy albo jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał aukcję zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium złożone przez uczestników, którzy nie wygrali, zwraca się na ich pisemny wniosek niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

5. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 1. Miejsce – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach przy ul. Grzybowej 50 , pokój 307 – II piętro.
 2. Termin – 23 września 2014 r., godz. 12.00
 3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia przewodniczącemu komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).

6. Pozostałe informacje:

 1. Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 2. Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty nastąpi bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 3. O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie poinformowany bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Regulamin oraz załączniki dostępne są w formie elektronicznej na stronie www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.

  Police, 15.09.2014 r.

Regulamin

Wzór umowy

Oświadczenie

 

 
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,
tel. (91)42-41-310,(91)42-41-313, fax. (91)317-00-15
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:
Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież – sztuk 31”
Nr postępowania przetargowego: ZWiK /08/ 2014
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami.
2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach
internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w
siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3.
5. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
6. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
7. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
8. Przedmiot zamówienia: Wykonanie przyłączy do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież – sztuk 31 wg wykazu
opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ
8.1. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi :
1) roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe,
2) roboty ziemne wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów,
3) ułożenie rurociągów kanalizacyjnych o średnicy 160 mm z rur PVC - U i sztywności
obwodowej minimum SN 8,
4) montaż kompletnych studni rewizyjnych z PVC o średnicy 400 mm ze szczelnymi
włazami żeliwnymi,
5) wykonanie zabezpieczenia z rur ochronnych w miejscach skrzyżowań z istniejącymi
urządzeniami,
6) wykonanie przepięcia istniejących instalacji kanalizacyjnych przy budynkach
do wykonanego przyłącza,
7) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uporządkowanie terenu,
9. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):

 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.

10.Opis sposobu przygotowania oferty w punkcie 10 SIWZ.
11.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ponadto:
- spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
- profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
- wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich 5 lat od wszczęciapostępowania lub w okresie krótszym jeżeli okres działalności jest krótszy co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia,
12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Oświadczenie wykonawcy (wg zał. nr 3 do SIWZ)
- Wykaz robót podobnych ( wg zał. nr 4 do SIWZ)
13. Dokumentypotwierdzające spełnienie wymaganych warunków.
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 7 SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 26 PZP, żąda następujących dokumentów:
a. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ,
b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiąca przed upływem terminu składania ofert.
d. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ,
e. wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych lub z okresu krótszego jeśli okres działalności jest krótszy, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
f. polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia – nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy i odrzucenie oferty.
14. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 3000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 26.08.2014 r. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium opisano w punkcie 19 SIWZ.
15. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny
brutto podanej w ofercie.
16. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa – 100%.
17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
18. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
19. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
21. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 lub art. 134.
22. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze Wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1 do SIWZ).
23. Miejscem składania ofert jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72-010 Police (I piętro pokój nr 206). Oferty należy składać osobiście we wskazanym wyżej miejscu lub przesłać pocztą na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach ul. Grzybowa 50, 72 - 010 Police do dnia 26.08.2014 r. do godz. 12.00.
24. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.08.2014r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach
72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
25. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
26. Termin wykonania zamówienia – do 28.11.2014 r.
27. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego Pan Marcin Podedworny, tel. 91424 13 18, fax.: 91/ 317 00 15.
Police, dnia 07.08.2014r.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Umowa załącznik nr 1

Załączniki 2-4

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiar robót

Część rysunkowa

Część rysunkowa 2

 

Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. (91) 4241310, fax. (91) 3170015
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:

 

"Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej"

Nr postepowania przetargowego: TT-1/Z/07/2014

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 4. Przekazanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych nastąpiło w dniu 22.07.2014r.
 5. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3.
 6. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 7. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 8. Rodzaj zamówienia: dostawa
 9. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
 11. Wspólny słownik zamówień CPV:
  34.11.40.00 -9 - Pojazdy specjalne
  34.14.45.00 -3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
 12. Opis sposobu przygotowania oferty rozdział X SIWZ.
 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał odpowiednio, co najmniej 2 dostawy samochodów (pojazdów) specjalnych do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej – o wartości min. 800 000 zł każdy. W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są:
  - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - oświadczenie Wykonawcy, – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

  W przypadku, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ.
  2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia / nie spełnia”. Ocena będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. spełnia – nie spełnia).
  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 20000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia 29.07.2014r. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdziale VIII SIWZ.
 15. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 16. Zamawiający podkreśla, że przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 17. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa brutto – 100%.
 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 19. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 20. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 21. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 22. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.
 23. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
 24. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 29.07.2014 r. do godz. 12.00.
 25. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.07.2014r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 26. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 27. Termin wykonania zamówienia – do 01.12.2014 r.
 28. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego
  - Pan Janusz Zdziebło tel. 91 424 13 13, fax.: 91/ 31700 15, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Police, dnia 22.07.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 23.07.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

800x600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. (91) 4241310, fax. (91) 3170015
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą:

 

"Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej"

Nr postepowania przetargowego: TT-1/Z/06/2014

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 4. Przekazanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych nastąpiło w dniu 01.07.2014r.
 5. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3.
 6. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 7. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 8. Rodzaj zamówienia: dostawa
 9. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
 11. Wspólny słownik zamówień CPV:
  34.11.40.00 -9 - Pojazdy specjalne
  34.14.45.00 -3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
 12. Opis sposobu przygotowania oferty rozdział X SIWZ.
 13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań w tym zakresie, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał odpowiednio, co najmniej 2 dostawy samochodów (pojazdów) specjalnych do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej – o wartości min. 900 000 zł każdy. W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej są:
  - poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  - oświadczenie Wykonawcy, – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

  W przypadku, gdy wykaz lub dowody będą budziły wątpliwości lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego zamówienie zostało wykonane lub miało być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

  2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
  1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale V SIWZ.
  2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg metody „spełnia / nie spełnia”. Ocena będzie w systemie 0-1 (zero - jedynkowym tj. spełnia – nie spełnia).
  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki określone w ust. 1 pkt 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w ust. 1 pkt 2 winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną).
 14. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 20000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia 14.07.2014r. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdziale VIII SIWZ.
 15. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
 16. Zamawiający podkreśla, że przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 17. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa brutto – 100%.
 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 19. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 20. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 21. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 22. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.
 23. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).
 24. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 14.07.2014 r. do godz. 12.00.
 25. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.07.2014r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 26. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 27. Termin wykonania zamówienia – do 01.12.2014 r.
 28. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego
  - Pan Janusz Zdziebło tel. 91 424 13 13, fax.: 91/ 31700 15, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Police, dnia 01.07.2014 r.

Zwiadomienie o uniewżanieniu postępowania- 15.07.2014 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.07.2014 r.

 


Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/4241310, fax. 91/3170015
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

"PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOŚCIUSZKI W TRZEBIEŻY"

Nr postepowania przetargowego: ZWIK/04/2014

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
 2. Wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 4. Przekazanie ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych nastąpiło w dniu 09.04.2014r.
 5. Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego: www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl. Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w siedzibie Zamawiającego i Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3.
 6. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 7. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa
 8. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 9. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 114 w ul. Kościuszki w miejscowości Trzebież polegająca na wymianie rurociągu z rur azbestowo – cementowych o łącznej długości 350 m na rurociąg z rur PE 100 SDR 17 Ø160 bez demontażu i z wyłączeniem z użytkowania rur azbestowo - cementowych. Ponadto zakres zadania obejmuje przełączenie dwóch rurociągów DN 80 oraz przyłączy budynków mieszkalnych (18 szt.), wymianę i montaż nowej armatury: zasuw odcinających, hydrantów przeciwpożarowych, montaż nawiertek i zasuw przyłączy wodociągowych. Prace związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia realizowane będą na terenie placu budowy przejętym przez firmę BUDIMEX S.A., w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 114 na odcinku Trzebież-Police, etap II.
 10. Wspólny Słownik Zamówienia (CPV):
  45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
  45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
 11. Opis sposobu przygotowania oferty w rozdz. XIII SIWZ.
 12. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1) spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
  a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy.
  b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał roboty budowlane w których przedmiotem było co najmniej 1 zlecenie polegające na remoncie lub budowie sieci wodociągowej o długości minimalnej 0,5 km i średnicy minimalnej Ø160 PE. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ). Należyte wykonanie zamówienia musi być potwierdzone dokumentem, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  Dowodami, o których mowa powyżej są:
  - poświadczenia,
  - inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
  Dopuszcza się, aby Wykonawca w miejsce dowodów, o których mowa powyżej przedłożył dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje), zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 231).
  c)
  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane) oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;
  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

  d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na realizację zamówienia lub zdolność kredytową w wysokości minimum 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).W celu oceny spełnienia warunku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co najmniej 200 000 PLN. Dodatkowo Wykonawca musi wykazać, posiadanie opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na czas nie krótszy, niż do zakończenia realizacji zamówienia tj. do 15.06.2014r. z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (jeden milion złotych).
  2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
  Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
 13. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 4500,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) do dnia 23.04.2014 r. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdz. XI. SIWZ.
 14. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 15. Zamawiający podkreśla, że przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru i obmiaru robót, wizji lokalnej na miejscu przyszłej budowy, jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których nie można wykonać przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które zmierzają do prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
 16. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa – 100%.
 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 18. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 19. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 21. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.
 22. Zamawiający zamierza zawrzeć Umowę wg wzoru załączonego do SIWZ po wyborze wykonawcy dokonanym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4 do SIWZ).
 23. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 23.04.2014 r. do godz. 12.00.
 24. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.04.2014r. o godz. 12.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
 25. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
 26. Termin wykonania zamówienia – od 15.05.2014 r. do 15.06.2014 r.
 27. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego
  - Pan Janusz Zdziebło tel. 91 424 13 13, fax.: 91 317 00 15.  Police, dnia 09.04.2014 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2- Oświadczenie Art. 22

Załącznik nr 3- Oświadczenie Art. 24

Załącznik nr 4- Wzór umowy

Załącznik nr 5- Oświadczenie

- Załącznik nr 6- Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 7- wykaz osób

Załacznik nr 8 Dokumentacja projektowa, w tym:

strona tytułowa załącznika 8

opis przedmiotu zamówienia

specyfikacja 1

specyfikacja 2

specyfikacja 3

schemat przebudowy

schemat węzłów

plan sytuacyjny

przedmiar robót

 


Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/4241310, fax. 91/3170015
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

SPRZEDAŻ PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH W LATACH 2014-2017

Nr postepowania przetargowego: TT-1/Z/01/2014

 

 

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
 2. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż paliw płynnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w latach 2014 – 2017 w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
  Kod CPV – 09132100-4, 091341100-8.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 4. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy
  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Ponadto:
  - spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
  Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”,
  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
  (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
 8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej
 9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
 10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Rodzaj kryterium
Waga
1.

Stały upust procentowy na olej napędowy (letni i zimowy) ON w stosunku do ceny na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa

 

90 %

2.

 

Stały upust procentowy na etylinę E-95 i E-98 w sposunku do ceny na dystrybutorze w dniu zakupu paliwa

 

10%

 

 

12. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 24.02. 2014 r. do godz. 14.00.

13. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.02. 2014 r. o godz. 14.15 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w

Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).

14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
15. Termin wykonania zamówienia – rok 2014 – 2017
16. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego p. Janusz Zdziebło tel.: 91/ 42-41-313 fax.: 91/ 317-00-15.


Police, dnia 11.02.2014r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1- Oferta

Załącznik nr 2- Oświadczenie

Załącznik nr 3- Umowa

 

 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17. 02. 2014 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na zapytania z dnia 14. 02. 2014 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANATREŚCISPECYFIKACJIISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA


 

 

Postępowanie zakończone

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/4241310, fax. 91/3170015
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZE SKRZYNIĄ ZAŁADUNKOWĄ DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH

Nr postepowania przetargowego: TT-1/Z/10/2013

 

 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zwik.police.pl oraz www.bip.police.pl.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego ze skrzynią ładunkową w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie określonym w punkcie I.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość zamówienia – nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Kod CPV – 34130000-7
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

4. Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  Ponadto:
 • spełniają wymogi zawarte w SIWZ,
 • profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia,
 • wykonawca wykaże wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności jest krótszy, co najmniej dwóch prac odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonana zostanie na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń wg zasady: spełnia / nie spełnia.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa – 100%.
12. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 206) do dnia 10.12. 2013 r. do godz. 11.00.
13. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.12. 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach 72-010 Police, ul. Grzybowa 50 (pokój nr 307).
14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
15. Termin wykonania zamówienia – 31.03.2014r.
16. Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest przedstawiciel Zamawiającego p. Janusz Zdziebło tel.: 91 42 41 313, fax.: 91/ 31700 15.

Police, 29.11.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Odpowiedzi na zapytania z dnia 5 grudnia 2013 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Postępowanie unieważnione

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
tel. 91/4241310, fax. 91/3170015
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO ZE SKRZYNIĄ ZAŁADUNKOWĄ DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W POLICACH

 

Nr postepowania przetargowego: TT-1/Z/10/2013 LsdException Locked="fals--></p>"

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem