UCHWAŁA Nr XLII/324/06

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 28 lutego 2006 roku
 

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747; z 2002r. Nr 113, poz.984; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz.729, Nr 130, poz. 1087) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Police, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr X/80/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” w Gminie Police.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Wirkijowski

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem