UCHWAŁA Nr XXIV/236/2016

Rady Miejskiej w Policach

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021.

Na podstawie art. 21 ust.5  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 1250)  Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się opracowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2017-2021, zwany dalej planem.

§ 2. Zakres rzeczowy planu i źródła finansowania określone są w zestawieniach tabelarycznych stanowiących załącznik do uchwały.
    
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Policach nr XIII/118/2015 z dnia 24 listopada 2015 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Police w latach 2016-2020.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Przewodniczący Rady

Witold Król

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem