INFORMACJA O ZMIANIE SPOSOBU ZALICZANIA WPŁAT DOKONYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW ZWIK POLICE Sp. z o.o.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadza jednolite zasady dotyczące sposobu zaliczania wpłat dokonywanych przez klientów ZWiK Police za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. Spółka będzie dokonywała zaliczania poszczególnych wpłat w taki sposób, aby każdą wpłatę klienta zaliczać na najstarszą zaległość, także w sytuacji, gdy w przelewie klient wskaże, że płaci za konkretną fakturę inną niż najstarsza.

Zaznaczamy że zgodnie z normami prawnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, art. 451 dot. zaliczenia zapłaty § 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne oraz § 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

Mając powyższe na uwadze, gdy klient (dłużnik) będzie miał kilka długów i w płatności wskaże, który dług chce spłacić, to ZWiK Police będzie korzystał z uprawnienia wskazanego w art. 451 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego i dokonywał korekty do wskazania dłużnika poprzez zaliczenie na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (wystawione noty odsetkowe) oraz na zalegające świadczenia główne (niezapłacone wcześniejsze faktury i noty odsetkowe), co będzie wskazywane przy kolejnej fakturze. Natomiast w przypadkach, gdy klient (dłużnik) dokonując płatności nie wskaże na jaki konkretnie dług dokonuje płatności, to ZWiK Police będzie zaliczał płatność na poczet najdawniej wymagalnego długu, zarówno co do należności głównej, jak i należności ubocznych, co będzie wskazywane przy kolejnej fakturze.

Reasumując, w związku z wprowadzeniem ww. zmian Spółka prezentuje Państwu projekt faktury w nowej szacie graficznej, która, poza wartością bieżącego rozliczenia, prezentuje również stan Państwa rozliczeń z wyszczególnieniem pozycji zaległości, bądź nadpłat. Kwota do zapłaty wskazana na przekazie obejmuje bieżące rozliczenie z uwzględnieniem zaległości, bądź nadpłat.

Police, styczeń 2018 r.

logo fundusze

 

Opis Projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. jako Podmiot Upoważniony wspólnie z Gminą Police jako Beneficjent realizują Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”. W latach 2015 -2017 Gmina Police zrealizowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej (sieć przesyłowa łącząca miejscowość Tanowo z miejscowością Trzeszczyn) w ramach etapu I i II inwestycji. Obecnie ZWiK Police Sp. z o.o. wspólnie z Gminą Police realizują III etap inwestycji związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Tanowo (ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Gunicka, Jasienicka /droga powiatowa nr 0606Z/, Jeziorna, Leśna, Lipowa, Majowa, Młyńska, Parkowa, Pocztowa, Policka, Słoneczna, Sosnowa, Szczecińska /droga wojewódzka nr 115/ Szkolna, XXX Lecia, Wiatraczna, Wiosenna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa) i Witorza (ul. Jasienicka). W ramach etapu III projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” zostanie wybudowana nw. infrastruktura:

-        sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości około 20,9 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone studnią zaworową o łącznej długości około 4,7 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone korkiem o łącznej długości około 1,1 km,

-        stacja podciśnieniową,

-        monitoring pracy sieci.

Celem realizacji projektu jest:

-        polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej ograniczając w ten sposób niekontrolowane zrzuty ścieków,

-        poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Police,

-        osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Koszt całkowity projektu: 18 729 751,27 zł

Wysokość dofinansowania: 9 707 493,04 zł

Wysokość wkładu własnego: 9 022 258,23zł

Źródło dofinansowania : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TWARDOŚĆ WODY W GMINIE POLICE

Twardość wody – cecha wody określająca zawartość w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.Twardość ogólną wody dzieli się na:

  • nietrwałą (przemijającą, węglanową) - która jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego - wodorowęglany
  • trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) norma ogólnej twardości wody musi zawierać się w zakresie 60 –500 mg CaCO3/dm3 i oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

z dnia 1 września 2017 r.

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, a w jego miejsce została powołana Spółka- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, przy ul. Grzybowej 50.

Nowo utworzona Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181 w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada nowy numer NIP 851-321-28-46 oraz REGON 368109625, w związku z czym, od 1 września 2017 r. wszelkie pisma oraz faktury wystawiane przez ZWiK Police Sp. z o.o. będą zawierały nowe dane.

Jednocześnie informujemy, że numer konta Zakładu nie ulega zmianie.

Komunikat z dnia 1 września 2017 r.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem