KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

z dnia 1 września 2017 r.

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, a w jego miejsce została powołana Spółka- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, przy ul. Grzybowej 50.

Nowo utworzona Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181 w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada nowy numer NIP 851-321-28-46 oraz REGON 368109625, w związku z czym, od 1 września 2017 r. wszelkie pisma oraz faktury wystawiane przez ZWiK Police Sp. z o.o. będą zawierały nowe dane.

Jednocześnie informujemy, że numer konta Zakładu nie ulega zmianie.

Komunikat z dnia 1 września 2017 r.

Komunikat z dn. 22.06.2017 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.), Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/309/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków , w okresie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. w Gminie Police będą obowiązywać następujące ceny i opłata dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Opłata abonamentowa:                       5,40 zł/m-c netto   tj.       5,83 zł/m-c brutto
  • Cena za wodę:                                  
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE-WODA netto (zł/m3) brutto (zł/m3)
1 Cena obowiązująca Odbiorców wody 3,08 3,33
2 Dopłata* Gminy Police 0,28 0,30
3 Cena taryfowa 3,36 3,63

*dopłata do wody dotyczy wszystkich grup taryfowych

  • Cena za ścieki:
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE-ŚCIEKI netto (zł/m3) brutto (zł/m3)
1 Cena obowiązująca Dostawców ścieków 7,53 8,13
2 Dopłata* Gminy Police 1,20 1,30
3 Cena taryfowa 8,73 9,43

*dopłata do ścieków dotyczy wszystkich grup taryfowych

Powyższe opłaty dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

TWARDOŚĆ WODY W GMINIE POLICE

Twardość wody – cecha wody określająca zawartość w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.Twardość ogólną wody dzieli się na:

  • nietrwałą (przemijającą, węglanową) - która jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego - wodorowęglany
  • trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) norma ogólnej twardości wody musi zawierać się w zakresie 60 –500 mg CaCO3/dm3 i oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informuje Odbiorców, że od dnia 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017, poz. 328, j.t.) i Uchwały Nr XXX/300/2017 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Police będą obowiązywać niżej wymienione ceny i opłaty dotyczące zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

  • Cena za wodę                                   3,36 zł/m³   netto tj. 3,63 zł/m³ brutto
  • Cena za ścieki                                    8,73 zł/m³ netto tj. 9,43 zł/m³ brutto
  • Opłata abonamentowa                        5,40 zł/m-c netto tj. 5,83 zł/m-c brutto

Powyższe ceny i opłata dotyczą Odbiorców zaopatrywanych w wodę i odprowadzających ścieki za pośrednictwem urządzeń eksploatowanych przez ZWiK w Policach.

Informujemy, że w Gminie Police planowana jest dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla wszystkich Odbiorców na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Policach stosownych uchwał ( na II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.) dotyczących dopłat, Zakład powiadomi Odbiorców o obowiązujących cenach za wodę i ścieki (uwzględniających dopłatę) odrębnym komunikatem.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem